Rodzice dziecka od sześciu lat przebywają poza terenem gminy, w której są zameldowani. Mają zamiar na stałe pozostać w obecnym miejscu zamieszkania.
Czy w takiej sytuacji gmina, na której terenie są zameldowani rodzice i dziecko na pobyt stały ma obowiązek ponosić koszty pobytu dziecka w przedszkolu w miejscu przebywania?

 

Koszty powinna ponieść ta gmina, na terenie której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Uzasadnienie

Autor pytania nie zaznaczył tego w treści, przyjąć jednak należy, że mowa jest o przedszkolu niepublicznym. Na gruncie zapisu art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), niepubliczne przedszkola uprawnione są do otrzymania dotacji z budżetu gminy.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

Jeżeli do przedszkola, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji.

W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia zadanego pytania, jest rozstrzygnięcie, co należy rozumieć przez pojęcie "mieszkańca". Kwestia ta nie nasuwa wątpliwości, jeżeli miejsce zamieszkania pokrywa się z miejscem zameldowania. W praktyce występują jednak rozbieżności i wówczas ustalenie, która gmina jest obowiązana do ponoszenia kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, może nasuwać trudności. Stosownie do zapisu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c., miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zasady przyjęte w k.c. powinny znaleźć przełożenie na grunt rozpatrywanego przypadku. Zdaniem MEN, wyrażonym w piśmie do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 września 2006 r. (znak: DE-3-AR/JD-339-10/2006), ustalając miejsce zamieszkania danej osoby nie można opierać się wyłącznie na miejscu zameldowania. Zdaniem MEN, podmiotem zobowiązanym do pokrycia kosztów dotacji na dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej jest gmina na terenie której zamieszkuje dziecko, ustalając zasady miejsca zamieszkania dziecka wynikające z wyżej powołanych przepisów k.c.

 Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawa Oświatowego więcej>>