Według art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - dalej u.f.p., kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.
Czy to znaczy, że w trakcie ustalania budżetu, a w szczególności dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, należy uwzględnić 20% tych kosztów z budżetu gminy?

Ustawa o finansach publicznych określa maksymalną wysokość dofinansowania zadań własnych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W świetle zapisu art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji. Dofinansowanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i poprzez budżety wojewodów przekazywane jest na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
Powołane zapisy u.s.o. weszły w życie z dniem 1 lutego 2009 r. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym przepisy u.s.o. stanowiły, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
W istocie udzielanie dotacji celowej z budżetu państwa nie może przekroczyć limitu ustawowego. W art. 128 ust. 2 u.f.p. ustawodawca określił maksymalny poziom dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych leżących w gestii jednostek samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. W aktualnym stanie prawnym kwota dofinansowania dokształcania młodocianych pracowników finansowana jest jednak z Funduszu Pracy. Tak więc dofinansowanie tych kosztów następuje ze składek pracodawców, a nie z budżetu państwa. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie jest więc objęte regulacją art. 128 ust. 2 u.f.p.

Agata Piszko