Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które chce wprowadzić MEN. Po szóstej lekcji uczeń nie będzie miał lekcji, które wymagają intensywnego wysiłku umysłowego. Rozporządzenie wprowadzi także nowe wymogi wobec pracowników. Projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych – ma wejść w życie w ciągu czternastu dnia od ogłoszenia, ale na najważniejsze zmiany MEN zostawi szkołom czas do marca 2019 r.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników

MEN chce, by szkolenie z pierwszej pomocy przechodzili wszyscy pracownicy szkoły. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących laboratoria i zajęcia wychowania fizycznego. Według resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole.

Bardziej restrykcyjne będą także przepisy dotyczące grupowych wyjść ze szkoły – wszystkie takie wydarzenia będą musiały zostać zapisane w rejestrze, specjalnie stworzonym w tym celu. Podczas zajęć wychowania fizycznego nad wodą nad bezpieczeństwem uczniów – oprócz ratownika – zawsze czuwać musi opiekun.

Rozporządzenie wprowadzi też jednoznaczny zakaz korzystania z obiektów pływających (łodzi, kajaków, rowerów wodnych itp.) podczas złych warunków atmosferycznych. Zakaz obejmie też wchodzenie na zamarznięte akweny.

Matematyka tylko do 6 lekcji

Zmiany obejmą też harmonogram zajęć – ma być tak tworzony, by uczeń po sześciu lekcjach nie miał już zajęć wymagających wzmożonego wysiłku umysłowego. Tę zmianę MEN przygotowało w oparciu o badania, z których wynika, że na szóstej godzinie lekcyjnej efektywność pracy ucznia mocno spada.

Przerwa będzie musiała trwać co najmniej 10 minut – w tej kwestii dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, bo głównym kryterium mają być potrzeby społeczności szkolnej.

Rozporządzenie ma odciążyć także uczniowskie plecaki – nowe przepisy wprost zobligują dyrektora szkoły do zapewnienia miejsca, gdzie można zostawiać podręczniki i inne przybory szkolne. Nawet szkoła, która nie ma dostępu do sieci wodociągowej będzie musiała zapewnić uczniom dostęp do wody pitnej.