Podbudowa programowa liceum ogólnokształcącego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Na podstawie obecnie obowiązujących regulacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., w zespole szkół funkcjonuje liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogli kontynuować dotychczas naukę m.in. w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, do którego od dnia 1 września 2012 r. nie będzie prowadzony nabór.
Czy od 1 września 2012 r. nadal będzie mogło funkcjonować liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum czy należy je przekształcić w liceum ogólnokształcące dla dorosłych ale już na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej?
Jeśli tak - to gdzie będą mogli kontynuować naukę absolwenci gimnazjum którzy ukończyli 18 lat?

Osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w którym będą mogli kontynuować naukę również absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli od razu zostać przyjęci do klasy drugiej liceum dla dorosłych.
Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) - dalej u.z.u.s.o., organy prowadzące dotychczasowe licea profilowane dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży - w okresie do dnia 31 sierpnia 2015 r. przekształcą je w licea ogólnokształcące dla dorosłych. Przewiduje się od 2012/2013 r., stopniowe wygaszanie liceów profilowanych, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. Zapis art. 7 ust. 1-2 u.z.u.s.o. przewiduje likwidację klasy I z dniem 1 września 2012 r., a w latach następnych kolejne klasy dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W roku szkolnym 2012/2013 będą jeszcze funkcjonowały drugie klasy liceum uzupełniającego. W liceach ogólnokształcących dla dorosłych, utworzonych w wyniku przekształcenia szkół, będą prowadzone klasy dotychczasowych szkół, aż do czasu likwidacji tych klas.
 
Bożena Barszczewska