Pytanie
Czy przedszkole publiczne można otworzyć w dowolnym miesiącu w danym roku szkolnym?
Czy obowiązuje też taka procedura jak przy szkołach, czyli tylko z dniem 1 września?
Czy organ (stowarzyszenie) prowadzący przedszkole publiczne może prowadzić tylko zajęcia pięciogodzinne dziennie, które dotuje gmina?
Czy w przedszkolu stowarzyszeniowym, nauczyciel powinien mieć pełne kwalifikacje do wykonywania pracy?
Czy może on uzupełniać wykształcenie w trakcie wykonywania swoich zadań?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., jeżeli w dalszych przepisach u.s.o. jest mowa o szkole to należy przez to rozumieć także przedszkole. Przedszkole publiczne zgodnie § 10 ust. 1 załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p.p., przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przedszkole jest placówką nieferyjną, dostępną dla dzieci przez cały rok. W związku z tym może rozpocząć działalność w dowolnym miesiącu w ciągu roku szkolnym. Natomiast uzyskanie dotacji na funkcjonowanie przedszkola jest uwarunkowane złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na założenia przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie przedszkoli, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie placówki.
Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 u.s.o. przedszkolem publicznym jest przedszkole, które m.in. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie - zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 r.r.s.p.p. Nauczanie i wychowanie obejmujące realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Osoba prawna prowadząca przedszkole publiczne nie może ustalać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje ono jedynie podstawę programową, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, ma prawo pobierać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, w zakresie odpowiadającym świadczeniom, z których korzysta dziecko poza podstawą programową.
Stowarzyszenie chcące prowadzić musi zatrudnić nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym. Kwalifikacje nauczycieli przedszkola określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji możliwe jest tylko wówczas, gdy nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje i jeśli zgodę na takie zatrudnienie wyrazi organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Bożena Barszczewska