Czy podanie do lokalnej prasy informacji o przebiegu obrad rady pedagogicznej stanowi naruszenie tajemnicy przebiegu obrad?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy podanie do lokalnej prasy informacji o przebiegu obrad rady pedagogicznej stanowi naruszenie tajemnicy przebiegu obrad?

Odpowiedź:

Jeżeli informacja o przebiegu obrad rady pedagogicznej nie dotyczyła dóbr osobistych uczniów ich rodziców oraz pracowników szkoły, tajemnica obrad nie została naruszona.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. Tajemnica rady pedagogicznej nie ma charakteru bezwzględnego i nie obejmuje wszystkich zagadnień, które są przedmiotem posiedzenia. Dyrektor i nauczyciele nie mogą ujawniać spraw, które mogą naruszać dobra osobiste w rozumieniu art. 23–24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), osób wymienionych w powołanym przepisie. W związku z tym, jeżeli obrady rady pedagogicznej, zrelacjonowane lokalnej prasie, nie dotyczyły takich danych uczniów, ich rodziców lub pracowników szkoły jak przykładowo: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, itp., tajemnica obrad rady pedagogicznej nie została naruszona.

Joanna Lesińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.