Osoba zatrudniona w szkole na stanowisku sprzątaczki ma w aktach osobowych zaświadczenie z urzędu pracy, że była zarejestrowana i pobierała zasiłek dla bezrobotnych w okresie od 20 września 1990 r. do 30 listopada 1992 r. W okresie od 5 października 2001 r. do 17 grudnia 2001 r. była zarejestrowana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku.
Jakie okresy zaliczają się do uprawnień pracowniczych, który okres można zaliczyć do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, emerytury czy urlopu?


Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (np. dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej) oraz okresów składkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury; nie jest natomiast uwzględniany przy ustalaniu nabycia prawa do urlopu. Okres zarejestrowania jako bezrobotny bez prawa do zasiłku nie jest uwzględniany przy ustalaniu uprawnień pracowniczych i emerytalnych.

 


Staż pracy a zasiłek

Przepisy prawa pracy nie regulują ogólnego zagadnienia "stażu pracy". Jest on ustalany każdorazowo na potrzeby ustalenia prawa pracownika do poszczególnych świadczeń, na podstawie przepisów, które regulują zasady nabywania uprawnień do każdego z nich.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dalej u.p.z., okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych są wliczane do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych. Takimi prawami są przykładowo prawo do dodatku za wieloletnią pracę (tzw. dodatek stażowy, wysługa lat) i nagrody jubileuszowej, które przysługują sprzątaczce zatrudnionej w szkole publicznej na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - dalej u.p.s. Do okresów pracy uprawniających do wysługi lat i nagrody jubileuszowej wlicza się bowiem nie tylko wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, ale także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takim odrębnym przepisem jest właśnie powołany na wstępie art. 79 ust. 1 u.p.z. Z przepisu tego jednocześnie wynika, że okresy, w których dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku, nie są wliczane do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym omawiane nagrody i dodatki.

 


 

Zasiłek dla bezrobotnych a urlop i emerytura

Zarówno okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jak i okres, za który taki zasiłek nie przysługuje osobie bezrobotnej, nie są wliczane do stażu pracy uprawniającego do urlopu wypoczynkowego (art. 79 ust. 2 pkt 2 u.p.z.).
W przypadku prawa do emerytury, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest co do zasady okresem składkowym (art. 79 ust. 1 u.p.z.). Okresem nieskładkowym jest natomiast okres udokumentowanej niezdolności do pracy, w czasie której Fundusz Pracy wypłaca osobie bezrobotnej zasiłek - art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.e.r. Jeśli natomiast bezrobotny nie ma prawa do zasiłku, taki okres nie jest ani okresem składkowym, ani nieskładkowym, nie jest więc wliczany do stażu pracy uprawniającego do emerytury, ani brany pod uwagę przy ustalaniu jej wysokości (art. 7 pkt 12, art. 15 ust. 3 u.e.r.).


Reasumując, sprzątaczce zatrudnionej w szkole do stażu pracy należy zaliczyć tylko okres od 20 września 1990 r. do 30 listopada 1992 r., na potrzeby ustalania jej uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz emerytury.