Pytanie
Nauczycielka od 1 stycznia 2011 r. do 29 stycznia 2011 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Od 30 stycznia 2011 r. do 26 marca 2011 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym za 2010 rok. Od 27 marca 2011 r. do 31.12 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym.
Czy należy jej wypłacić tzw. "trzynastkę" za 2011 rok - za okres urlopu wypoczynkowego uzupełniającego?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) w związku z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach między innymi nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej).
Przy obliczaniu "trzynastki" nie uwzględnia się:
1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
2) wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Do obliczenia "trzynastki" przyjmuje się:
1. wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez nauczyciela w ciągu roku kalendarzowego.
2. dodatki:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjny,
c) funkcyjny,
d) za warunki pracy.
3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy.
6. wynagrodzenie za pracę w święto.
7. dodatek za uciążliwość pracy.
8. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (ale nie świadczenie urlopowe wypłacane z ZFŚS).
9. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
Zgodnie z powyższym wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (w tym uzupełniający) wchodzi do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dlatego należy je wliczyć i w tym przypadku.
Marta Handzlik