Czy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia rewalidacyjne 2 godziny tygodniowo z uczniem, który posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego (również orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim), należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?
Dziecko uczy się wspólnie z rówieśnikami w klasie, a dodatkowo ma zajęcia rewalidacyjne. Regulamin wynagradzania mówi: nauczycielom wykonującym pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie a) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonym w umysłowo w stopniu głębokim; b) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
Według mnie zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczne z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim z orzeczeniem o kształceniu specjalnym nie stwarza warunków trudnych, które upoważniałyby nauczyciela do otrzymywania dodatku za pracę w trudnych warunkach.
Zgodnie z § 8 pkt 7-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli: zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
W sytuacji opisanej w pytaniu dziecko nie ma upośledzenia w stopniu głębokim i nie uczęszcza do szkoły (oddziału) specjalnego, nie ma też nauczania indywidualnego, wobec czego nauczycielowi nie przysługuje dodatek za trudne warunki pracy.

Monika Jabłońska