Pytanie

Uczeń otrzymał w danym dniu z biologii za niewykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń cztery oceny niedostateczne. Czy nauczyciel mógł tak postąpić?

Odpowiedź

Zależy to od szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego określonych w statucie szkoły oraz informacji nauczyciela biologii dotyczącej sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym wymagań i zasad oceniania prac domowych uczniów. O stosowaniu pracy domowej decyduje nauczyciel, nakładając na siebie obowiązek sprawdzania ich wykonania na bieżąco, kontrolując stawiane uczniom wymagania. Ponieważ ocenianie bieżące ma na celu, w myśl art. 44b ust. 5 u.s.o. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, udzielanie uczniom pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien się dalej uczyć, udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju oraz motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce.

Uzasadnienie

Ocenianie bieżące dotyczy również pracy domowej ucznia polegającej na wykonaniu ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń, odbywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego określonymi w statucie szkoły na podstawie art. 44e ust. 1 pkt 1 w związku z art. 44b ust. 10 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o. Wystawienie oceny niedostatecznej za brak ćwiczeń, pracy domowej, jest możliwe w przypadku, gdy nauczyciel poinformował uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na początku roku szkolnego stosownie do przepisu art. 44b ust. 8 pkt 2 u.s.o. Zgodnie z zapisem art. 44e ust. 3 u.s.o. nauczyciel ma obowiązek uzasadnienia ustalonej oceny w sposób określony w statucie szkoły.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów