Nauczyciel może skorzystać z uprawnień, jakie wynikają z zapisów art. 1031-1036 k.p., ale tylko w pewnych przypadkach. Istotne jest jaką formę kształcenia podejmuje nauczyciel w szkole wyższej.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się, oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Ogólny zapis ustawowy został skonkretyzowany w zapisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5) - dalej r.s.z.u.u. Przepisy r.s.z.u.u. mają zastosowanie dla tych nauczycieli, którzy odbywają studia wyższe oraz kształcą się w zakładach kształcenia nauczycieli, zarówno na podstawie, jak i bez skierowania dyrektora szkoły. Jednocześnie w zapisie § 13 r.s.z.u.u. ustawodawca określił, że uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia doktoranckie lub przygotowujących rozprawę doktorską poza studiami oraz na studia podyplomowe, jak też podnoszących swoje kwalifikacje w formach pozaszkolnych albo skierowanych na kształcenie za granicą regulują odrębne przepisy. W takim więc zakresie należy zastosować zapisy art. 1031–1036 k.p. Jeżeli nauczyciele ci rozpoczęli podnoszenie swoich kwalifikacji przed dniem 16 lipca 2010 r., wówczas zastosowanie mają przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.) - r.z.w.p.k. Zgodnie bowiem z zapisem art. 3 k.p. oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655) do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem 16 lipca 2010 r. stosuje się przepisy uchylonego r.z.w.p.k. Reasumując, udzielenie odpowiedzi na pytanie uzależnione jest od tego, jaką formę podnoszenia swoich kwalifikacji podejmuje nauczyciel w szkole wyższej. Jeżeli jest to podjęcie studiów wyższych, kończących się obroną pracy magisterskiej (dyplomowej) bądź też kształcenie się w zakładzie kształcenia nauczycieli – zastosowanie będą miały zapisy r.s.z.u.u. Jeżeli natomiast są to studia doktoranckie, podyplomowe albo inne formy pozaszkolne – wówczas istotne jest określenie daty rozpoczęcia tego dokształcania. Jeżeli nauczyciel rozpoczął podnoszenie kwalifikacji przed dniem 16 lipca 2010 r., wówczas stosujemy przepisy r.z.w.p.k., jeżeli zaś podjęcie doskonalenia nastąpiło po dniu 15 lipca 2010 r. wówczas stosujemy zapisy znowelizowanego k.p.

Agata Piszko