Czy nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora szkoły może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczyciel od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. pełni obowiązki dyrektora szkoły podstawowej ponieważ dotychczasowy dyrektor jest na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, (jest to tylko czasowe pełnienie obowiązków, a nie powierzenie stanowiska dyrektora). W tym roku szkolnym – tj. 31 maja 2014 r. – nauczyciel kończy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i zamierza przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Do kogo nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z odbytego stażu i kto powinien wystawić nauczycielowi ocenę dorobku zawodowego?

Odpowiedź:

Nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora szkoły i ubiega się o awans zawodowy, dotyczą te samy przepisy, które dotyczą dyrektorów szkół. Dyrektor szkoły nie odbywa stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego. Do złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego uprawnieni są dyrektorzy, którzy przepracowali określony ustawowo okres na stanowisku dyrektora i uzyskali wyróżniającą ocenę pracy. Dyrektorowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora (lub też rozpoczął pełnienie obowiązków dyrektora) w trakcie odbywania stażu do wymaganego okresu zalicza się okres odbytego stażu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej Kn, dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

W myśl natomiast art. 9e ust. 5 KN jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres odbytego stażu.

W przypadku nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9e ust. 5 KN – nauczyciel, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć następującą dokumentację – § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393):

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

3) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;

4) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji;

5) sprawozdanie z okresu  sprawowania funkcji dyrektora  obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania;

6) wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły;

7) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.

Jan Chojnacki, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 11 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.