Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu publicznym odebrał skierowanie na badanie okresowe w lutym 2009 r. Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy, pracownik odwołał się od tej decyzji jednocześnie dostarczając do pracy zwolnienie lekarskie. Przebywa na nim od 18 lutego 2009 r. Obecnie pyta o urlop wypoczynkowy. Ostatnie zwolnienie trwa do 25 lipca 2009 r., nadal badania okresowe są nie dostarczone.
Czy pracodawca może wysłać nauczyciela na urlop?
W mojej ocenie każda dalsza decyzja dyrektora przedszkola winna być poprzedzona orzeczeniem lekarskim o zdolności nauczyciela do pracy.
Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.
W opisanym przypadku, nauczyciel będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim do 25 lipca br. czyli 158 dni, a wobec jej niechęci do okazania orzeczenia o zdolności do pracy, należy się zastanowić czy nie zachodzi przyczyna do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 KN, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Rozwiązanie stosunku pracy następuje także w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn niezdolności do pracy następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy lub z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.
W myśl art. 23 ust. 4 pkt 2 KN, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzyma o tym informację, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem miesiąca, gdy dyrektor otrzyma o tym informację. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 KN, rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3-5.
W myśl art. 28 ust. 1 i 3 KN, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Odprawę wypłaca dyrektor szkoły, który rozwiązał z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy.

Uwagi


Przed rozwiązaniem stosunku pracy należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, gdyż w myśl art. 64 ust. 5a KN, nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Na podstawie art. 66 ust. 2 KN, w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

Monika Jabłońska