Kto ponosi odpowiedzialność za zmiany kadrowe, które powstały po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący?

Arkusz został zgodnie z obowiązującymi terminami, zatwierdzony na 4 klasy pierwsze, a po zakończeniu rekrutacji okazało się, że będą 3 oddziały klas pierwszych. Sytuacja ta spowodowała ograniczenie w zatrudnieniu, o czym nauczyciele nie zostali poinformowani.
Jakie działania i kto powinien podjąć w zaistniałej sytuacji?
 
Jeśli po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego szkoły okazało się, że szkoła będzie w nowym roku szkolnym zatrudniała nadmierną ilość nauczycieli, redukcja etatów może nastąpić tylko na podstawie porozumienia stron zawartego pomiędzy nauczycielem, a dyrektorem szkoły. Organ prowadzący ma obowiązek finansować zatrudnienie nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem.
 Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, w razie częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Musi ono zostać zatem doręczone nauczycielowi w formie pisemnej najpóźniej w dniu 31 maja. Najpóźniej do tego dnia musi także zostać zatwierdzony arkusz organizacji szkoły na kolejny rok szkolny, zgodnie z załącznikami doRozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). W przypadku, gdy już po zatwierdzeniu arkusza w obowiązującym terminie okaże się, że jednak w nowym roku szkolnym zostanie utworzona mniejsza ilość klas, niż wcześniej zakładał dyrektor szkoły i organ prowadzący, nauczycielowi nie można już po dniu 31 maja 2012 r. dokonać wypowiedzenia stosunku pracy z tej przyczyny i szkoła ma obowiązek zatrudniać go w nowym roku szkolnym, a organ prowadzący zapewniać szkole środki finansowe na jego wynagrodzenie. Rozwiązanie stosunku pracy ze skutkiem na koniec bieżącego roku szkolnego mogłoby nastąpić tylko za zgodą nauczyciela w trybie porozumienia stron, na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 27 ust. 3 KN.
W takim przypadku organ prowadzący mógłby rozważyć, czy na jego terenie nie zachodzą braki kadrowe w innych szkołach, do których mógłby oddelegować nauczycieli, dla których nie będzie wystarczającej liczby godzin dydaktycznych, na podstawie art. 18 ust. 1 lub art. 19 ust. 1 KN. Gdy nie ma takich możliwości, dyrektor szkoły będzie musiał rozważyć, po przeanalizowaniu kwalifikacji i doświadczenia nauczycieli oraz potrzeb swojej szkoły, czy może im przydzielić godziny innych zajęć, niż dotychczasowe; nauczyciele, dla których nie będzie miał wystarczającej ilości godzin pozostaną w jego dyspozycji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, art. 80 w zw. z art. 81 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zw. z art. 91c ust. 1 KN.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>