Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie (dyplomowany) przyniósł orzeczenie o urlopie dla poratowania zdrowia od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Jednocześnie dnia 1 września 2012 r. z urlopu wychowawczego wraca inny nauczyciel tego samego przedmiotu, mianowany, zatrudniony jeszcze przez umowę o pracę na czas nieokreślony (s. nauczyciela mianowanego uzyskał podczas urlopu wychowawczego, nie została przekształcona umowa o pracę). W przyszłym roku szkolnym z danego przedmiotu będzie tylko jeden etat.

Jak wygląda sprawa wypowiedzenia stosunku pracy, kiedy i któremu nauczycielowi?
Czy w opisanej sytuacji mogę udzielić urlopu zdrowotnego w terminach zgodnie z orzeczeniem lekarskim?
 
Wręczenie wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi jest możliwe przed udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia lub w nowym roku szkolnym. Natomiast wypowiedzenie stosunku pracy drugiemu nauczycielowi można wręczyć w nowym roku szkolnym 2012/2013.
Stosunek pracy z nauczycielem pełnozatrudnionym można rozwiązać m.in. na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN i dotyczy to:
a) likwidacji placówki,
b) częściowej likwidacji placówki,
c) zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
d) zmian planu nauczania
uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.
W takim wypadku rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Decyzję, z którym z nauczycieli rozwiązać stosunek pracy podejmuje dyrektor szkoły. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego dotyczy wyłącznie placówek feryjnych (art. 20 ust. 4 KN). Zatem rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe z powyższego powodu tylko raz w roku – z końcem roku szkolnego, czyli w bieżącym roku szkolnym z dniem 31 sierpnia 2012 r. Najwłaściwszym rozwiązaniem przedstawionej sytuacji jest wręczenie nauczycielowi wypowiedzenia przed dniem udzielenia urlopu zdrowotnego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 1995 r. (wyrok SN z dnia 7 listopada 1995 r. I PRN 83/95, OSP 1997, nr 10, poz. 189) stanął na stanowisku, iż złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest przeszkodą do rozwiązania stosunku pracy. W takim przypadku urlop zdrowotny udziela się wyłącznie do dnia zakończenia stosunku pracy, czyli do dnia 31 sierpnia 2012 r., bowiem po tym dniu nauczyciel przestaje być pracownikiem szkoły, a tym samym nie jest możliwe udzielenie mu urlopu dla poratowania zdrowia. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r. (wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r. I PK 47/06, Pr. Pracy 2006, nr 12, poz. 6). Zdaniem SN "udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia może być przedmiotem roszczenia pracownika jedynie w czasie trwania stosunku pracy". Jeśli wypowiedzenie nie zostanie wręczone przed dniem udzielenia urlopu – kolejne będzie można wręczyć dopiero w następnym roku szkolnym. Natomiast wręczenie wypowiedzenia podczas urlopu zdrowotnego nauczyciela, w szczególności w sytuacji, gdy urlop ten zostanie wcześniej decyzją dyrektora szkoły udzielony na okres wskazany w orzeczeniu, wydaje się kwestią sporną.
Natomiast nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy, art. 1861 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), czyli wypowiedzenie można będzie wręczyć mu dopiero w następnym roku szkolnym.
 
Odpowiedź na pytanie pochoidzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC.
Tematyce rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami poświęcono także liczne komentarze praktyczne zawarte w publikacji ABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli.