Czy egzamin poprawkowy dla uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną, można przeprowadzić w miesiącu czerwcu?
Egzamin poprawkowy dla uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną nie może zostać przeprowadzony w czerwcu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.w.s.o., począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Jak wynika z § 21 ust. 4 r.w.s.o. dyrektor szkoły jest zobowiązany do wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jednak egzamin ten przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, czyli w sierpniu, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Zatem egzamin poprawkowy dla uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną nie może zostać przeprowadzony w czerwcu. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

Krzysztof Lodziński