Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, w czasie ferii letnich w okresie od 26 czerwca do 20 sierpnia 2010 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN wynika, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.
Czy nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, i który w okresie ferii letnich nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego z powodu choroby, również przysługuje urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego?
Jeżeli tak, to czy ma obowiązek wykorzystać urlop uzupełniający?
Kto go może do wykorzystania tego urlopu zobowiązać? Jeżeli nie chce i nie wykorzysta urlopu uzupełniającego, czy wówczas przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Urlop powinien być udzielony w naturze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy może nastąpić wyjątkowo i tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach KN.
Przepis KN nie różnicuje zasad udzielania urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Oznacza to, że w odniesieniu do dyrektorów szkół należy zastosować przepisy obowiązujące nauczycieli. W opisanym więc przypadku dyrektor ma prawo do urlopu uzupełniającego. W ciągu roku wymiar urlopu uzupełniającego wynosi do 8 tygodni (wliczając ferie zimowe).
Funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych spełnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) a w przypadku jednostek prowadzonych przez powiat – starosta. W ich gestii leży zobowiązanie dyrektora do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Urlop bowiem powinien być wykorzystany w naturze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop może mieć miejsce wyjątkowo i tylko w przypadkach określonych w KN. Stosownie do zapisu art. 66 ust. 2 KN ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop może być wypłacony w razie niewykorzystania urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego. Z opisu pytania nie wynika, aby miała miejsce jedna z okoliczności wskazanych w powołanym przepisie. W związku z powyższym dyrektor powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w naturze.

Agata Piszko