Pytanie
Czy dyrektor szkoły ma obowiązek każdorazowego informowania byłych pracowników - emerytów o możliwości składania wniosków na dofinansowanie z ZFŚS wraz z terminem ich złożenia?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2012 r.
Obowiązek dyrektora szkoły każdorazowego informowania byłych pracowników - emerytów o możliwości składania wniosków na dofinansowanie z ZFŚS wraz z terminem ich złożenia ciąży na dyrektorze szkoły tylko, jeśli wynika wprost z treści regulaminu ZFŚS obowiązującego w danej szkole.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592) zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych wynikają z regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązującego u danego pracodawcy, w tym także w szkole. Oznacza to, że regulamin wymienia rodzaje przysługujących świadczeń i sposób ubiegania się o nie – m.in. wymogi co do formy i treści ewentualnych wniosków, w tym terminy ich składania. Dyrektor szkoły powinien zapewnić każdemu uprawnionemu możliwość zapoznania się z treścią regulaminu w każdym czasie, co nie oznacza, że każdemu musi doręczyć jego tekst (A. Martuszewicz, K. Piecyk, Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz, LEX, 2011). Zapewnienie swobodnego wglądu w treść regulaminu jest jednoznaczne z przyjęciem, że każdy uprawniony posiada wiedzę o przysługujących świadczeniach i trybie ubiegania się o nie, bez konieczności informowania (przypominania) uprawnionym o możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do każdorazowego informowania byłych pracowników - emerytów o możliwości składania wniosków o wypłatę świadczeń z ZFŚS wraz ze wskazaniem terminu ich złożenia tylko w przypadku, gdy taki obowiązek wprost nakłada na niego regulamin ZFŚS obowiązujący w danej szkole. Jeśli natomiast nie wynika to z treści regulaminu, dyrektor może (ale nie musi) informować emerytów – byłych pracowników szkoły o działalności socjalnej w danym roku, w dowolnych odstępach czasu; może także z własnej inicjatywy każdorazowo informować ich o możliwości i sposobie ubiegania się o poszczególne świadczenia.
Joanna Lesińska