Dyrektor Zespołu Szkół prosi o poradę prawną. Rodzic wniósł ustną skargę na nauczyciela o gnębienie ucznia, obrażanie. Jednocześnie zawiadomił prokuraturę i Kuratorium Oświaty. Po wstępnym wyjaśnieniu sprawy przez dyrektora okazało się, że skarga jest niezasadna. Nadmieniam, że uczeń ten brał udział w rozboju poza terenem szkoły, wobec niego toczy się postępowanie prowadzone przez sąd rodzinny. Nauczyciel nie miał żadnych kontaktów z tym uczniem, w stosunku do ucznia nie padły też żadne obraźliwe słowa. Uczeń ten dowiedział się od swoich kolegów, że nauczyciel coś, nie wiadomo do końca co, powiedział na jego temat, prawdopodobnie związane z jego udziałem we wspomnianym rozboju. Rozmowa ta była prywatna, prowadzona przez nauczyciela z innym nauczycielem w bibliotece szkolnej. Uczniowie, którzy tam przebywali usłyszeli pewne słowa, do końca sami nie wiedzą dokładnie co. Skarga wniesiona była po tym zdarzeniu. Nauczyciel czuje się znieważony i upokorzony takim postępowaniem rodziców, o czym zawiadomił dyrektora. Sprawa ta w społeczeństwie lokalnym jest dyskutowana.
Czy dyrektor powinien na podstawie art. 63 KN wnieść zawiadomienie do policji o znieważeniu przez rodzica (w wyniku niezasadnej skargi wniesionej przez rodzica)?
Nauczyciel się tego domaga.

Do dyrektora należy podjęcie decyzji, czy złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, aczkolwiek z uwagi na treść art. 63 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela wydaje się, że żądanie nauczyciela może być uzasadnione.
Przepis art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) stanowi w ust. 1, że nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). W przedstawionej sytuacji nauczyciel wskazuje, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 226 k.k. W przepisie tym jest mowa, że kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. To, czy zostało popełnione przestępstwo określa organ ścigania po postępowaniu wyjaśniającym. Dyrektor szkoły nie jest uprawniony do oceny, czy zostało popełnione przestępstwo. Co więcej zgodnie z art. 63 ust. 2 KN organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. Skoro więc nauczyciel wskazuje okoliczności, w których jego zdaniem zostało popełnione przestępstwo, to w świetle art. 63 ust. 2 dyrektor powinien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Samo złożenie zawiadomienia nie oznacza, że organy ścigania stwierdzą, że przestępstwo w tym przypadku zostało popełnione.