Nauczycielka poinformowała szkołę, że nie wróci do pracy do porodu, tj. do kwietnia 2010 r. Zatrudniamy nauczyciela na zastępstwo na okresy poszczególnych zwolnień lekarskich ww. nauczyciela. Jednak planujemy sporządzić nauczycielowi zastępującemu umowę o pracę do końca zajęć szkolnych.
Czy do nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo, można stosować przepisy Kodeksu pracy mówiące o trzydniowym okresie wypowiedzenia takiej umowy i o tym, że ta umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu?
Nie rozumiem pytania w części mówiącej o końcowym okresie umowy, gdyż nie wiem czy nauczyciel na zastępstwo ma być zatrudniony do końca kwietnia czy też np. do 25 czerwca 2010 r. Abstrahując od tego, umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela jest umową o pracę na czas określony obejmujący okres tej nieobecności i wygasa wraz z upływem terminu do którego została zawarta. Do pracownika zatrudnionego na zastępstwo można stosować przepisy mówiące o trzydniowym okresie wypowiedzenia.
Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami mianowanym lub dyplomowanym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
W myśl art. 91c ust. 1 KN, w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej Kp.
Na podstawie art. 29 § 1 Kp, umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.
W myśl art. 33 1 Kp, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony na zastępstwo za nieobecnego pracownika wynosi 3 dni robocze.

Monika Jabłońska