Czy do dodatku za wysługę lat wlicza się pracownikowi okres pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy do stażu pracy wlicza się zaświadczenie o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego – 126 dni (od 27 listopada 1997 r. do 1 kwietnia 1998 r.). Ten okres nie został ujęty w żadnym świadectwie pracy. Zaświadczenie było wydane po rozwiązaniu umowy o pracę. Jest to pracownik obsługi.

Odpowiedź:

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS po ustaniu stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy nie było związane z likwidacją lub upadłością pracodawcy, nie wlicza się do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze a tym samym okres ten nie podlega wliczeniu do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat nauczyciela.

Uzasadnienie:

W przypadku, gdy umowa o pracę pracownicy w dniu porodu wygasa to po takim wygaśnięciu stosunku pracy była pracownica nie może już korzystać z urlopu macierzyńskiego. Jednak przez okres równy urlopowi macierzyńskiemu, który by jej przysługiwał (gdyby stosunek pracy trwał), jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159). Świadczenie takie przysługuje ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę stosownie do art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., została przedłużona do dnia porodu.

Do okresów wliczanych do dodatku za wysługę lat nauczyciela wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 416). Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia nie został wyszczególniony w przepisach, jako okres wliczany do stażu pracy w zakresie uprawnień pracowniczych.

Wyjątkiem od powyższego jest okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę, której zatrudnienie ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy w sytuacji, gdy pracodawca nie może zapewnić w tym okresie innego zatrudnienia. Okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy pracownicy w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego w związku z upadłością lub likwidacją pracodawcy wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 177 § 4 k.p.).

Agnieszka Kosiarz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 3 września 2014 r.

Data publikacji: 4 września 2014 r.