Cel każdego dyrektora - dobrze zaprojektowana i efektywnie wdrożona ewaluacja wewnętrzna

Wynikiem pracy dyrektora szkoły związanej ze spełnianiem przezeń nadzoru pedagogicznego powinno być przeobrażenie szkoły w prężnie rozwijającą się organizację - podkreśla Jarosław Kordziński w książce „Zarządzanie rozwojem szkoły”.

Chodzi o organizację z bardzo sprawnie działającymi zespołami nauczycielskimi, dobrze skomunikowaną wewnętrznie, działającą w oparciu o efektywnie współpracującą ze sobą społeczność szkolną oraz posiadającą optymalnie zaplanowaną ścieżką rozwoju tak dla całej placówki, jak i dla wszystkich bezpośrednio z nią związanych osób.Pomocna w osiągnięciu tak zaplanowanego celu powinna być dobrze zaprojektowana i efektywnie wdrożona ewaluacja wewnętrzna, prowadzona przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych w ścisłej współpracy z nauczycielami. Jej wyniki powinny służyć ciągłemu wzrostowi skuteczności organizacyjnej szkoły oraz stałemu rozwojowi kompetencji zawodowych nauczycieli, czego efektem powinno być systematyczne podnoszenie jakości działań podejmowanych przez uczących na rzecz swoich uczniów i wychowanków.Usytuowanie szkoły na rynku usług edukacyjnych wymaga nieustannego podnoszenia jakości pracy własnej, a jednocześnie akceptacji prawa do jej oceny przez innych, w szczególności przez bezpośrednich odbiorców – w tym uczniów oraz ich rodziców. By być naprawdę odpowiedzialnym za swoją pracę, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czego oczekują od nas jej odbiorcy oraz co w związku z tym należy zrobić. Podstawą analizy jakości pracy szkoły mogą być wytyczne sformułowane w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ewaluację wewnętrzną można przeprowadzać w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mówi rozporządzenie, ale też można wypracować własne kryteria, odnoszące się do zagadnień uznanych w danej placówce za szczególnie istotne dla jej działalności. Następnie, w oparciu o dowolnie sformułowane priorytety, należy określić konkretne cele oraz stworzyć procedury, które pozwolą zarówno podjąć odpowiednie działania, jak i sprawdzić, czy sam proces oraz wypracowane w jego wyniku efekty są rzeczywiście zgodne z przypisanym nam obszarem władzy i odpowiedzialności.

Więcej: www.oswiata.abc.com.pl/dyrektor-szkoly/czytaj/-/artykul/cel-kazdego-dyrektora-dobrze-zaprojektowana-i-efektywnie-wdrozona-ewaluacja-wewnetrzna

Data publikacji: 27 maja 2013 r.