Fragment artykułu Krzysztofa Lisowskiego z listopadowego numeru czasopisma „Dyrektor Szkoły – miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”
Kwestie bezpieczeństwa w szkołach reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych w szkołach i placówkach (…) Rozporządzenie określa cztery kategorie wypadków, z czego z trzech z nich tworzy kategorię odrębną. Tak więc mamy do czynienia ze zwykłym wypadkiem oraz wypadkiem śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym. W związku z tym, że w przepisach oświatowych nie ma definicji wypadku, na zasadzie analogii należy sięgnąć do przepisów funkcjonujących na zasadach ogólnych. Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) – dalej u.u.s.w., stwierdza w art. 3, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz (zdefiniowany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego art. 2 u.u.s.w.). Ustawa w szczególności zawiera także definicje wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego – czyli tych kategorii wypadków, jakie występują również w r.b.h.p. I tak wypadkiem śmiertelnym jest wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia wypadku (art. 3 ust. 4 u.u.s.w.). Z kolei wypadkiem ciężkim jest wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (art. 3 ust. 5 u.u.s.w.). Wypadkiem zbiorowym jest zaś wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby (art. 3 ust. 6 u.u.s.w.).
W artykule ponadto:
Wypadek w szkole - procedury postępowania:
· udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu.
· zabezpieczenie miejsca wypadku
· powiadomienie rodzica o zdarzeniu
· powołanie zespołu powypadkowego
· sporządzenie protokołu powypadkowego
W artykule omówiona zostały także inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów
· Odbiór dziecka ze szkoły
· Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa oraz kwestie dotyczące obowiązku utrzymania stałej temperatury w szkole
· Zawieszenie zajęć na czas oznaczony w szkole lub placówce – nowa kompetencja organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe
· Zwolnienie klasy z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych z powodu nieobecności nauczyciela
· Zapewnienie opieki dzieciom dowożonym do szkoły autobusem szkolnym