Za przyjęciem nowelizacji w Sejmie 25 lutego głosowało 446 posłów, pięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senatorowie opowiedzieli się za nowelizacją Prawa oświatowego. 

To, by takie informacje, zbierane były w jednym miejscu, zaleca Unia Europejska. Rozwiązania te są wzorowane  na przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.. W oparciu o które funkcjonuje ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych karier absolwentów szkół wyższych – system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów).

Wnioski o dopłaty do sprzętu do 7 grudnia>>

 

Dane rozproszone

Monitorowanie karier absolwentów szkół ponadpodstawowych jest potrzebne – mówili posłowie PiS i KO podczas drugiego czytania w Sejmie. Lewica i Koalicja Polska-PSL wskazywały, że jest to wymóg UE.

W Polsce obecnie brakuje odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na ten problem zwrócono uwagę w części ogólnej Zintegrowanej Strategii Umiejętności. Istotną częścią wprowadzanych rozwiązań będzie możliwość poznania karier absolwentów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, tj. szkół przeznaczonych wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu, według analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, choć 85% dyrektorów szkół branżowych bada i analizuje kariery absolwentów swoich szkół, to blisko 80% z nich wykorzystuje w tym celu głównie nieformalne rozmowy z rodzinami lub znajomymi pracodawcami. Natomiast dane gromadzone w ramach statystyki publicznej, np. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, obejmują zbyt małą liczbę absolwentów szkół, aby można było wyciągać na ich podstawie szczegółowe wnioski.

Czytaj w LEX: Nauczanie zdalne – monitorowanie postępów ucznia, weryfikowanie ich wiedzy i umiejętności, ocenianie i egzaminowanie >

Bardziej rozwinięte źródła informacji o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych są rozproszone i nierzadko zawierają dane incydentalne. Różnią się zakresem tematycznym, horyzontem czasowym oraz metodologią gromadzenia danych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów są bowiem zbierane przez różnorodne instytucje (np. szkoły, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie obserwatoria rynku pracy) w zróżnicowanym zakresie i z wykorzystaniem rozmaitych metod. Sytuacja ta uniemożliwia porównywanie zbieranych informacji i ich szersze wykorzystanie.

Jest to również model nieefektywny kosztowo, ponieważ podobne działania są prowadzone równolegle przez wiele instytucji. Jednocześnie, instytucje te ponoszą nakłady związane z pozyskiwaniem informacji, które są już zgromadzone w rejestrach państwowych i bazach danych administracyjnych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Ministerstwo będzie zbierać informacje

Monitoring prowadzić będzie resort edukacji - zbierane będą dane o karierach osób, które ukończyły zarówno szkołę publiczną, jak i niepubliczną. Prowadzony będzie na podstawie:

  1. danych z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  2. danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  3. danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
  4. danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

 

Do określenia grupy absolwentów objętych w danym roku monitoringiem karier absolwentów są wykorzystywane dane według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego. System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, uzupełniany na etapie końcowym o raporty analityczne przez IBE, będzie w sposób efektywny kosztowo w stosunku do innych metod badawczych, takich jak np. ankiety (których koszt realizacji oraz efektywność są znacznie niższe niż systemu wykorzystującego dane administracyjne) dostarczał rzetelnych, użytecznych i porównywalnych w czasie informacji opisujących sytuację absolwentów w różnych zawodach i typach szkół.