Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy w sprawie ramowych planów nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
Powołany przepis budzi wiele wątpliwości – z uwagi na fakt włączenia do procesu tworzenia arkusza dodatkowego podmiotu, jakim są organizacje związkowe. W szczególności pojawiają się pytania – które organizacje należy rozumieć pod pojęciem określonym w powołanym przepisie, jak również, czy w przypadku, gdy w szkole brak jest członków danego związku – istnieje konieczność opiniowania arkusza.

MEN: arkusz organizacyjny 2017 na nowych zasadach>>

Pod pojęciem reprezentatywnych organizacji związkowych należy rozumieć – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zrzeszają więcej niż 300 tys. członków będących pracownikami,
2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż połowie sekcji PKD.
Ewentualne wnioski związków zawodowych i organizacji pracodawców o stwierdzenie, czy dana organizacja spełnia powyższe wymagania rozpatruje Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd wydaje orzeczenie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w trybie k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym.
Obecnie organizacjami związkowymi, spełniającymi kryterium reprezentatywności są: Forum Związków Zawodowych (organizacja międzyzwiązkowa), Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (organizacja międzyzwiązkowa).

Program iArkusz pomoże zaplanować pracę szkoły po reformie>>