Wymagania obejmują m.in.: efekty w zakresie kształcenia, tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów, zarządzania placówką. Rozporządzenie wymaga, by szkoła działała zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. Jako priorytet działalności placówki, przepisy wskazują organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. 

IBE zajmie się wpływem poziomu edukacji na wykluczenie społeczne>>

Duży nacisk - według wprowadzanych regulacji - placówki mają też położyć na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans.
"Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajeni do wspólnego planowania, współpracy w realizacji zadań, wspólnych ustaleń, wykorzystywania informacji, rozumienia różnych punktów widzenia" - pisze MEN w uzasadnieniu i jako jedno z wymagań stawia współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Brak powszechnego dostępu do przedszkoli zwiększa ryzyko wykluczenia społecznego>>