"Edukacja może być jedną ze sfer wykluczenia społecznego. Ponadto  wykluczenie  z  edukcji  stanowi jeden  z  podstawowych  czynników
wykluczenia społecznego w wielu jego wymiarach." - podkreśla instytut, uzasadniając potrzebę przeprowadzenia badań nad zjawiskiem wykluczenia z edukacji oraz jego skutków.

Program Brave Kids pomoże walczyć z wykluczeniem społecznym>>

"W ramach wykluczenia edukacyjnego analizie powinny zostać poddane dwa obszary. Pierwszy z nich powinien  dotyczyć  nierówności  w  dostępie  do  kształcenia  dzieci  i  młodzieży  oraz  dorosłych w obszarze szeroko rozumianej edukacji (wychowanie przedszkolne,szkoły podstawowe i gimnazjum,  szkoły  ponadgimnazjalne,  szkoły  wyższe,  dokształcanie). (...) Drugi  z  obszarów  powinien  dotyczyć  rozpoznania  siły  oddziaływania  wyróżnionych  czynników  na wykluczenie  z edukacji na różnych poziomach oraz rozpoznanie  powiązań między tymi czynnikami." - wyjaśnia IBE w rekomendacja dotyczących metod stosowanych w badaniu. Pełna treść rekomendacji>>

Brak powszechnego dostępu do przedszkoli zwiększa ryzyko wykluczenia społecznego>>