Czy nauczyciel - mgr rewalidacji na kierunku Pedagogika Specjalna otrzymując akt mianowania w roku 2002 automatycznie był zatrudniony poprzez mianowanie? Jeśli nie ma dokumentu potwierdzającego zatrudnienie poprzez mianowanie, to czy nauczyciel zachował kwalifikacje do nauczania jakiegoś przedmiotu? A może tylko z zajęć rewalidacyjnych?

Według mojej opinii, nauczyciel otrzymując akt mianowania w roku 2002 automatycznie był zatrudniony poprzez mianowanie. Nauczyciele legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, resocjalizacji, pedagogiki terapeutycznej, czy też rewalidacji mogą w szkołach specjalnych prowadzić zajęcia rewalidacyjne (rozwijające, kompensacyjne, usprawniające), ale nie mają kwalifikacji do nauczania przedmiotu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w tym również do nauczania przedmiotu).
Nauczyciele, jako grupa zawodowa, mają uregulowany status pracowniczy w przepisach szczególnych, a mianowicie w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Jedynie w ograniczonym zakresie, nieuregulowanych przepisami ww. ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Zatem w kwestii podstaw zatrudnienia istotne znaczenie mają więc przepisy Karty Nauczyciela. Zasadniczymi podstawami nawiązania stosunku pracy z nauczycielami jest:
• umowa o pracę,
• mianowanie.

Zgodnie z art. 11 ustawy Karta Nauczyciela, stosunek pracy na powyższych podstawach nawiązuje z nauczycielem dyrektor szkoły, na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.