Czy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien posiadać akceptację związków zawodowych jeśli około 2% pracowników należy do związku?
Zarząd związku nie mieści się w placówce.

Zasadniczo uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują związkowi zawodowemu, jeżeli należy do związków co najmniej 10 pracowników.
Zasady dotyczące związków zawodowych określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.). Zgodnie z art. 251 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Przepisy nie uzależniają więc uprawnień związków od procentowego udziału pracowników w związku. Pracodawca, który musi wiedzieć, czy np. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien uzgodnić ze związkami zawodowymi, jest uprawniony do żądania podania liczby członków zakładowej organizacji związkowej na podstawie art. 251 ust. 2 ww. ustawy.

W przypadku gdyby liczba członków związków zawodowych u pracodawcy była mniejsza niż 10, pracodawca jest zobowiązany regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzgodnić z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Konieczność taka wynika z przepisu art. 8 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 24 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Warto dodać, że w pewnych sytuacjach mogą powstać uzasadnione wątpliwości dotyczące zakładowej organizacji związkowej. Mianowicie w przypadku gdy organizacja ponadzakładowa w swoim statucie przewidywałaby możliwość działania mniejszych jednostek wydaje się, że mogłaby u pracodawcy działać organizacja związkowa, z którą należałoby uzgodnić regulamin. Do takiego wniosku prowadzić może m.in. analiza uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1997 r., sygn. akt I PKN 325/97, w którego tezie sąd stwierdził, że "Określenie struktury organizacyjnej związku zawodowego, w tym także ilości członków związku, która pozwala powołać zakładową organizację związkową, jako należące do sfery swobodnego działania związku, następuje w statucie i uchwałach statutowych organów związkowych (art. 9 i 10 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.