Główny Urząd Statystyczny przygotował opracowanie „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011".
Publikacja zawiera informacje o infrastrukturze oświatowej oraz o uczniach, absolwentach i nauczycielach, nauczaniu języków obcych, edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, o zajęciach pozalekcyjnych, komputeryzacji oraz o wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
W publikacji znalazły się także nowe analizy: analiza wyników egzaminów organizowanych przez niezależne od szkół komisje egzaminacyjne, szerzej uwzględnione zostały wskaźniki obrazujące różnice między miastem a wsią. Zaprezentowano także porównania międzynarodowe przedstawiające sytuację polskiej oświaty na tle krajów Unii Europejskiej.
Z danych wynika, że na jedną szkołę podstawową przypada średnio 165 uczniów, na oddział - osiemnaścioro a na jednego nauczyciela - średnio trzynaścioro uczniów. Przeciętna podstawówka na terenie miasta jest liczniejsza - uczy się w niej 325 dzieci, w klasie 22 a na jednego pedagoga przypada piętnaścioro uczniów. Statystykę obniżają gminy wiejskie. Na wsiach szkoły te liczą średnio po 96 uczniów, w klasie jest ich piętnaścioro, a na nauczyciela przypada jedenaścioro.
Zdecydowanie większe są gimnazja. W miastach klasy liczą średnio 24 a na terenach wiejskich 21 uczniów. Niezależnie od rodzaju gminy średnia liczba uczniów przypadająca na nauczyciela wynosi 12.
Na jedno liceum ogólnokształcące dla młodzieży przypada średnio 259 uczniów (w roku poprzednim 269), na oddział - 28, a na jednego nauczyciela - 14 uczniów (wskaźniki dla dwóch ostatnich lat były identyczne).

Źródło: GUS, Serwis Samorządowy PAP, 18.01.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska