W Małopolsce do udziału w programie zgłosiły się 383 szkoły, ale tylko wnioski 97 z nich spełniały wymogi formalne. W związku z dużym zainteresowaniem szkoły uczestniczące w programie wyłoniono w drodze losowania.
Odbyło się ono w maju ub.r. Do jego obserwowania zaproszono przedstawicieli samorządów, których wnioski zostały zaakceptowane, oraz media. Nagranie z losowania zamieszczono także na stronie internetowej urzędu.

6 lipca samorządy otrzymały promesy, które umożliwiły ogłoszenie przetargów i zakup sprzętu. Do 31 grudnia 2012 sprzęt dostarczono do wszystkich 42 szkół. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawdzali, czy sprzęt został zainstalowany i czy jest wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli. Na początku kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła program pilotażowy "Cyfrowa szkoła". Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program jest realizowany od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. Jego wyniki będą miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół.
W całym kraju do programu zakwalifikowały się 402 szkoły. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla całego kraju przewidziano z budżetu państwa 44 mln zł. Dzięki programowi szkoły mogły kupić pomoce dydaktyczne, m.in. przenośne komputery, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory itp. Organy prowadzące musiały zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem oraz do pokrycia kosztów administrowania. (PAP)

hp/ hes/ jbr/