Obowiązek sprawozdawczy obciąża co do zasady osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej. Badaniu nie podlegają indywidualne gospodarstwa rolne, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne, organizacje pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe oraz przedstawicielstwa zagraniczne.
Sprawozdanie na formularzu Z-10 obejmuje m.in. informacje o liczbie pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia związanymi ze środowiskiem pracy (substancje chemiczne, w tym rakotwórcze, mutagenne, pyły przemysłowe, przemysłowe pyły zwłókniające, przemysłowe pyły rakotwórcze, inne pyły przemysłowe, hałas, wibracja, mikroklimat gorący i zimny, promieniowanie: jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone, pola elektromagnetyczne), związanymi z uciążliwością pracy, nadmiernym obciążeniem fizycznym, niedostatecznym oświetleniem oraz zagrożeniem czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. Przekazuje się ponadto informacje o liczbie zlikwidowanych lub ograniczonych, a także ujawnionych zagrożeń; informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także o zastosowaniu odpowiednich środków, np. technicznych, organizacyjnych i ochrony indywidualnej. W druku należy też zawrzeć informacje o liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (stany w dniach: 31 lipca oraz 15 grudnia), takich jak posiłki profilaktyczne, napoje, inne środki odżywcze, dodatki pieniężne, skrócony czas pracy, dodatkowe urlopy i inne uprawnienia wynikające z pracy w szczególnych warunkach oraz kwoty ponoszonych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Informacje przekazane do GUS mają przyczynić się do rozpoznania zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajów na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponoszonych świadczeń z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz działania profilaktyczne. Wyniki badania są niezbędne do kształtowania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. poz. 1304).