Zdaniem Trybunału zakwestionowana regulacja nie narusza konstytucyjnego prawa do rokowań. - Nałożenie na pracodawcę obowiązku zainicjowania negocjacji w zakresie ustalenia regulaminu wynagradzania i ustalenie jego treści ze związkami zawodowymi w żaden sposób nie towarzyszy ograniczeniem prawa pracodawcy, jak i działających u niego organizacji związkowych do swobodnych rokowań - uznał TK.

Czytaj w LEX Kadry: Czy rezygnacja z tworzenia regulaminu pracy ma jakieś negatywne konsekwencje dla pracowników? >

 

Czy pracodawca może sam zmienić regulamin?

Trybunał rozpatrywał wniosek Konfederacji Lewiatan, która chciała zbadania, czy art. 77(2) § 4 zdanie drugie ustawy Kodeks pracy oraz  art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w zakresie, w jakim uniemożliwia pracodawcy samodzielne podjęcie decyzji w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania, jeżeli organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241(25a) ustawy – Kodeks pracy przedstawią wspólnie uzgodnione stanowisko w terminie 30 dni.

 

Czytaj też: Prof. Sobczyk: Niejednoznaczny status przedsiębiorcy w funduszu socjalnym >

TK: Przepis zgodny z Konstytucją

Na posiedzeniu niejawnym 2 października 2018 r. TK zdecydował, że art. 77(2) § 4 zdanie drugie Kodeksu pracy w związku z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych jest zgodny z art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 4 Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie 1 lipca 1949 r. oraz z art. 6 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

 

Uzasadniając wyrok  sędzia TK Justyn Piskorski zwrócił uwagę, że brak zgody związków ws. regulaminu wynagradzania skutkuje ustaleniem warunków wynagradzania pracowników indywidualnie w umowie o pracę. - Nie można uznać więc, że zaskarżone przepisy zmuszają pracodawcę do osiągnięcia porozumienia z organizacją związkową kosztem niekorzystnych dla niego rozwiązań regulaminowych - stwierdził sędzia.

Zdaniem Trybunału zaskarżone przepisy są zgodne z prawem międzynarodowym. - Trybunał nie ma wątpliwości, że kwestionowane przepisy zobowiązując w określonym zakresie pracodawców, pracowników i określone organizacje do wspólnych rokowań i zgodnego ustalania warunków pracy i ich wynagradzania są zgodne z postanowieniami prawa międzynarodowego - stwierdził  w motywach wyroku.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Układ zbiorowy pracy >

Wpływ związków zawodowych na warunki bezpieczeństwa pracy >

Zmiana regulaminu pracy >

Ewolucja zakładowych układów zbiorowych pracy >

W jakich przypadkach można wprowadzić 4-miesięczny okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy? >

Zasady tworzenia regulaminów pracy >