Projekt wydłuża okres przejściowy umożliwiający laboratoriom, którym przed 1 lipca 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-T-06580-1 i PN-T-06580-3, wykonywanie pomiarów metodami dostosowanymi do oceny ekspozycji lub narażenia na pole-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 20016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950) - dalej r.b.h.p.e. do 30 czerwca 2017 r. albo do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji uwzględniającego metody, o których mowa w ust. 11 części III załącznika nr 3 do r.b.h.p.e., jeżeli przed tym dniem laboratorium wystąpi o taką aktualizację.
Zgodnie z § 15 r.b.h.p.e., wydane przed dniem 1 lipca 2016 r. certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-T-06580-1 i PN-T-06580-3, upoważniają do wykonywania pomiarów metodami dostosowanymi do oceny ekspozycji na pole-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do r.b.h.p.e., w okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. albo do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji, jeżeli przed tym dniem laboratorium wystąpi o taką aktualizację.
Warunkiem wykonywania przez laboratoria badań od 1 stycznia 2017 r. będzie złożenie do Polskiego Centrum Akredytacji wniosku o aktualizację zakresu akredytacji poprzez określenie metody badawczej, zgodnie z którą pomiary będą wykonywane na potrzeby realizacji r.b.h.p.e. Metody te muszą spełniać wymagania określone w ust. 11 cz. III załącznika nr 3 do r.b.h.p.e. i podlegają walidacji. Metody, o których mowa w ust. 1 cz. III załącznika nr 3 do r.b.h.p.e. są w trakcie opracowywania, walidacji i publikacji w czasopiśmie specjalistycznym. W celu umożliwienia laboratoriom przygotowania merytorycznego i formalnego do spełnienia wymagań koniecznych dla dalszego wykonywania pomiarów pól-EM w środowisku pracy konieczne jest wydłużenie okresu przejściowego. Jednocześnie niezbędne jest doprecyzowanie wymagań dotyczących metod pomiarów pola-EM wynikających z obecnych przepisów, poprzez jednoznaczne określenie podmiotów uczestniczących w ich opracowywaniu.
Proponowana zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.