Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy na stanowisku pilarza wykonującego wycinkę drzew, obcinanie gałęzi i okrzesywanie drzew piłą łańcuchową nie ma znaczenia częstotliwość i czas pracy. Każde dopuszczenie pilarza do pracy musi być odpowiednio zabezpieczone poprzez zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
Zgodnie z art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. W myśl art. 2377 k.p. pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić zgodnie z art. 2379 k.p. pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Powinien również zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, a także zapewnić ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Rodzaj odzieży i obuwia roboczego, czasokres stosowania na stanowisku pracy ustala pracodawca kierując się rodzajem i charakterem wykonywanej pracy.
Środki ochrony indywidualnej powinny być dobierane i stosowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Na podstawie załącznika nr 2 do r.b.h.p. pracodawca powinien dokonać właściwego doboru środków ochrony indywidualnej, kierując się rodzajem i charakterem pracy, występującymi na stanowisku pracy zagrożeniami, a także właściwościami ochronnymi wybranego do stosowania środka ochrony indywidualnej.
Podczas pracy z użyciem piły łańcuchowej (wycinka drzew, gałęzi, krzaków, okrzesywanie drzew) najczęściej występującymi zagrożeniami są: uderzenie oraz przygniecenie przez ścięte drzewo lub gałęzie, upadek na tym samym poziomie, urazy mechaniczne (zranienie, przekłucia, przecięcia, otarcia), choroby: wynikające z pracy na otwartym terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, z pracy w hałasie powodowanym przez piłę, spowodowane drganiami miejscowymi (kończyny górne), spowodowane zabrudzeniem odzieży. Występują także zagrożenia lokalne, o których również należy pamiętać podczas doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej.
Biorąc pod uwagę występujące zagrożenia, charakter i miejsce pracy, szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej wynikające z r.b.h.p., pilarz powinien być wyposażony w odzież i obuwie robocze, a także w środki ochrony indywidualnej. Pilarz powinien stosować: odzież ochronną (ubrania z materiału odpornego na przecięcie piłą, w tym spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, a w razie potrzeby spodnie oraz kamizelki lub kurtki ostrzegawcze, ochraniacze barku); środki ochrony głowy (hełmy ochronne z dodatkowym wyposażeniem); środki ochrony twarzy i oczu (przyłbice z siatki), środki ochrony słuchu (odpowiednio dobrane nauszniki przeciwhałasowe); środki ochrony kończyn górnych (rękawice ochronne przeciwpoślizgowe, rękawice antywibracyjne); środki ochrony kończyn dolnych (buty z antypoślizgowymi podeszwami i stalową lub kompozytową ochroną palców, buty gumowe antyprzecięciowe z ochroną palców). Do wymienionych środków ochrony indywidualnej należy dodać niezbędne środki wynikające z zagrożeń lokalnych spowodowanych miejscem i charakterem pracy oraz rodzajem stosowanej piły łańcuchowej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.