W INF-D-P należy uwzględnić nową wysokość wynagrodzenia
\

Od września pracodawcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w wyższej wysokości, a to z uwagi na zmieniającą się wysokość najniższego wynagrodzenia, które od września br. wynosi 1386 zł. Nową wysokość wynagrodzenia pracodawcy muszą uwzględnić w informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P.

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Celem zmiany rozporządzenia jest dostosowanie objaśnień do formularza INF-D-P do zmienionej od września br. wysokości najniższego wynagrodzenia. Zgodnie z projektem, w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku (tj. 1386 zł), z tym że w odniesieniu do okresów sprawozdawczych przypadających w okresie od stycznia 2009 r. do sierpnia 2012 r. włącznie w poz. 50 należy wykazać 1276 zł.

Podanie innej kwoty w ww. pozycji, spowoduje skierowanie wniosku do korekty.

Nowa wysokość wynagrodzenia została wprowadzona przez art. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986).

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ponieważ nowa podstawa wyliczania kwoty dofinansowania będzie obowiązywać począwszy od wynagrodzeń wypłacanych za miesiąc wrzesień.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 września 2012 r.

Data publikacji: 24 września 2012 r.