Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach okresowych co najmniej raz na trzy lata.

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego może uzyskać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni z praw publicznych, nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu oraz co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto ukończyła szkolenie i zdała egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079) został określony sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakres szkolenia okresowego oraz wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenie trwa nie krócej niż 120 godzin lekcyjnych i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (nie krótszej niż 60 godzin lekcyjnych). Tematykę części teoretycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności: wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdy z dwóch odcinków dróg wybranych do sporządzenia projektów audytów powinien mieć inną klasę techniczną i inny charakter zabudowy. Jeden odcinek drogi powinien dotyczyć dróg poza terenem zabudowy bez skrzyżowań jednopoziomowych, a drugi dróg w terenie zabudowy.

Szkolenie kończy się samodzielnym sporządzeniem co najmniej dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminem. Czas trwania egzaminu wynosi: dla części teoretycznej – 2 godz., dla części praktycznej – 3 godz.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prawidłowe sporządzenie ww. projektów audytów. Prawidłowość ich sporządzenia stwierdza osoba prowadząca praktyczną część szkolenia.

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje, na wniosek kandydata na audytora, na okres trzech lat, minister transportu, po dostarczeniu przez kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o których była mowa. Certyfikat jest przedłużany na kolejne trzy lata na wniosek audytora, po dostarczeniu potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego oraz innych dokumentów określonych w rozporządzeniu. Szkolenie okresowe również składa się z części teoretycznej i praktycznej i nie może trwać krócej niż 32 godziny lekcyjne.

Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego traci certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, pozbawienia praw publicznych albo w razie całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia.

Edward Kołodziejczyk