22 sierpnia mija termin, w którym umowy terminowe zawarte przed wejściem w życie ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035,) stają się etatami na czas nieokreślony.

Taki reżim dotyczy wszystkich zatrudnionych przed 22 sierpnia 2009 r., którzy przez ostatnie dwa lata pracowali na umowach na czas określony. Jeśli pracodawca nie wypowiedział im umowy terminowej, pracownicy mogą sądownie żądań ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Ustawa antykryzysowa zniosła zawartą w kodeksie pracy zasadę, że trzecia umowa na czas określony przekształca się w bezterminową. Zamiast tego od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. przedsiębiorcy mogą zawierać dowolną liczbę umów na czas określony z jednym pracownikiem, pod warunkiem że łącznie nie przekroczą one dwóch lat.

www.dziennikustaw.gov.pl