Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na przesunięcie na późniejszy termin obowiązku pierwszej wizyty, od której zależy prawo do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
Od 1 listopada br. do uzyskania becikowego (jednorazowej zapomogi dla wszystkich oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) niezbędne jest zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską od dziesiątego tygodnia ciąży. Okazało się, że wielu matkom nie udało się dochować tego warunku, przez co tracą prawo do wsparcia. Ministerstwo Pracy wystąpiło o opinię do Ministerstwa Zdrowia, czy można termin pierwszej wizyty ustalić na późniejszy. Ministerstwo Zdrowia jest jednak temu przeciwne. Zasadniczym celem wprowadzenia tego przepisu jest zmotywowanie kobiet w ciąży do jak najwcześniejszego zgłoszenia się do lekarza lub położnej, a potem do systematycznego zgłaszania się na kolejne badania kontrolne. Dane na temat liczby porad udzielonych kobietom w ciąży do dziesiątego tygodnia ciąży, do 14. tygodnia i powyżej 14. tygodnia wskazują, że zgłaszalność w pierwszym trymestrze kształtuje się na poziomie 40 – 60%, w zależności od regionu.
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 15 grudnia 2009 r.