W chwili obecnej, gdy świadczenia pieniężne nie mogą zostać doręczone z przyczyn niezależnych od wojskowego organu emerytalnego, następuje wstrzymanie wypłaty tych świadczeń. Wznowienie wypłaty następuje dopiero od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie ich wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. Świadczenia należne za okres od wstrzymania wypłaty do dnia zgłoszenia wniosku nie są wypłacane. Zdaniem Prokuratora Generalnego, nie jest to zgodne z art. 2 konstytucji.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin określa przypadki, w jakich wypłata świadczeń przysługujących z wojskowego systemu zaopatrzenia emerytalno–rentowego ulega wstrzymaniu. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy ma to miejsce m.in. wtedy, gdy świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn niezależnych od wojskowego organu emerytalnego. W myśl natomiast art. 44 ust. 2, wypłata tych świadczeń wstrzymana jest od miesiąca, za który przysługiwało niedoręczone świadczenie. Ustawa reguluje również wznowienie wypłaty świadczeń (art. 45 ust. 1).
Jak podkreśla wnioskodawca, art. 45 ust. 1 ustawy wyraża ogólną zasadę, zgodnie z którą uprawnionemu wypłacane są wyłącznie świadczenia bieżące. Wyjątek od tej reguły stanowi art. 45 ust. 2 - wsteczna wypłata świadczeń dotyczy tylko tych należności, których wypłata została wstrzymana na skutek błędu organu emerytalnego. Jeśli zatem, jak wskazuje wnioskodawca, wstrzymanie wypłaty nastąpiło z powodu niemożności jego doręczenia (czyli na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy), to wówczas zastosowanie ma ogólna zasada, wyrażona w art. 45 ust. 1. W efekcie uprawniony otrzymuje jedynie świadczenia bieżące, poczynając od miesiąca złożenia wniosku.
Takie samo rozwiązanie dotyczące wznowienia wypłaty świadczeń wstrzymanych z powodu niemożności ich doręczenia z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego przewiduje ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 
Odmienną regulację zawiera natomiast ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wznowieniem objęte są bowiem nie tylko świadczenia bieżące, ale i świadczenia niewypłacone, za okres nie dłuższy niż trzy lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty (art. 135 ust. 2 o emeryturach i rentach z FUS).