W marcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach 0,5 – 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 11 województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim. W 4 województwach poziom stopy bezrobocia w odniesieniu do lutego br. nie uległ zmianie (dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie). Jedynie w województwie śląskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 punktu.
Nadal najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,8%) występuje w województwie mazowieckim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (21,1%).
Liczba bezrobotnych w końcu marca 2010 roku wyniosła 2.080,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego 2010 roku była niższa o 21,2 tys. osób (o 1,0%).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2009 – luty 2009) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - o 40 tys. (o 2,3%). Oznacza to, że sytuacja zaczyna się poprawiać.
Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2010 roku miał miejsce w 14 województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) w:

- warmińsko-mazurskim - o 3% (o 3,6 tys. osób),
- lubuskim - o 3% (o 2, tys. osób),
- opolskim - o 2,8% (o 1,5 tys. osób),
- świętokrzyskim - o 2,4% (o 2,2 tys. osób).

W dwóch województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych; w śląskim o 0,6% (o 1,2 tys. osób) oraz dolnośląskim o 0,1% (o 0,2 tys. osób).
O spadku bezrobocia zadecydował wyraźnie mniejszy niż w poprzednich miesiącach napływ nowych bezrobotnych i wzrost liczby wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia pracy.
Z sygnałów przekazanych przez wojewódzkie urzędy pracy wynika, że wśród osób podejmujących pracę, wysoki udział stanowiły osoby zaktywizowane przez urzędy pracy, zwłaszcza skierowane na staże oraz do prac społecznie użytecznych. Należy też podkreślić, że w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła liczba podjęć pracy niesubsydiowanej, w tym sezonowej.
Silniejszy spadek bezrobocia - o 1,5% (o 15,9 tys.) - dotyczył kobiet.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 116,4 tys. i w porównaniu do lutego 2010 roku wzrosła o 34,5 tys., czyli o 42%. Warto przy tym podkreślić, że była to najwyższa od 2007 roku, odnotowana w marcu liczba miejsc pracy oferowanych bezrobotnym (w marcu 2007 r. pracodawcy zgłosili 123,9 tys. miejsc pracy).
W marcu 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,2 tys. ofert pracy (o 29,3 tys. więcej niż w lutym 2009 roku tj. o 45,1 % ).
Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu br. w porównaniu do lutego br. odnotowano w 15 województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwie lubelskim – o 79,1% (o 3,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), mazowieckim – o 73,4% (o 5,1 tys. miejsc) i wielkopolskim – o 71,1% (o 3,3 tys. miejsc). Jedynie w województwie opolskim liczba oferowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej była nieznacznie niższa (o 0,2%, tj. o 8 miejsc).
Większość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej jest tworzona w ramach zatrudnienia subsydiowanego.