Jak pisze w komunikacie CIR, uchwała "w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r." dotyczy podziału rezerwy płacowej na nowe "priorytetowe" zadania kilku rządowych instytucji.

Chodzi m.in. o pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (w ramach budżetu ministra rozwoju i finansów), ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – na prowadzenie sekretariatu koordynującego ds. morskich w ramach grupy 16+1, a także ministra środowiska – na organizację Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Wykorzystanie rezerwy celowej na płace ma także dotyczyć ministra kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. na nowe zadania związane z kulturą ludową oraz na zadania nałożone na Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w związku z przejęciem archiwum po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa.

Ma dotyczyć również ministra sprawiedliwości – na nowe zadania przy obsłudze Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz ministra infrastruktury i budownictwa – na nowe zadania naprawcze, związane z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, nałożone na Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Ponadto ten ostatni minister oraz wojewodowie otrzymają pieniądze na realizację nowych obowiązków, wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozów towarów, a szef MSWiA, w związku z nowymi obowiązkami po wejściu w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Z kolei m.in. szef MSZ otrzyma środki na nowe zadania służb konsularnych dotyczące wsparcia nauczycieli oraz dzieci i młodzieży uczących się za granicą, KPRM - w związku z nowymi obowiązkami, wynikającymi z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych - na realizację z nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych - informuje CIR. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska

pś/ dym/