W piątek 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na mocy nowych przepisów kobiety prowadzące własny biznes nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed porodem krótko podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Nowelizacja wprowadza także zasiłek macierzyński dla samotnych ojców oraz zmiany w zasadach wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Izba uchwaliła nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczeni ojcowie lub członkowie najbliższej rodziny, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego. Nowelizacja przewiduje też, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany także osobom niebędącym w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem w wieku do 8 lat. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli rodzic z powodu porodu, choroby czy pobytu w szpitalu nie będzie mógł osobiście zajmować się dzieckiem.

Kolejną zmianą jest nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wysokości składek stanowi zadeklarowana kwota. Ma to zlikwidować nadużycia polegające na deklarowaniu przez osoby ubezpieczone bardzo wysokich składek przez krótki okres, aby następnie otrzymać wyższe świadczenie. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie uwzględniał rzeczywistą wysokość wpłacanych składek.

Ponadto ustawa wprowadza e-zwolnienia lekarskie w miejsce papierowych druków, przy czym do końca 2017 r. będą jeszcze funkcjonować oba systemy. Nowe regulacje mają skrócić czas wystawiania zwolnień oraz znoszą obowiązek przekazywania przez pracownika zaświadczenia o niezdolności do pracy do zakładu pracy. Ponadto dzięki nowelizacji zwiększyć ma się efektywność prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień. E-zwolnienia będą dostarczane do ZUS oraz płatnika składek bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów, jak miało to miejsce do tej pory. Zgodnie z nowelizacją lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny. W myśl nowych przepisów, zwolnienia papierowe będą nadal wystawiane w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do Internetu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 18 maja 2015 r.