Wymagania dotyczące m.in. przechowywania butli z gazem płynnym są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) – dalej r.b.h.g.p.

Zgodnie z r.b.h.g.p. pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Zamknięte składy na butle powinny być parterowe, ognioodporne, o dachach lekkich. Okna i drzwi powinny otwierać się na zewnątrz. Podłogi w składach zarówno zamkniętych, jak i otwartych powinny być równe, o powierzchni nieśliskiej, wykonane z materiału niedającego iskier przy uderzeniu. Ściany powinny być pełne i o odporności ogniowej wynoszącej 60 minut.

Zamknięte składy butli z gazami powinny mieć wentylację zapobiegającą powstawaniu niebezpiecznych stężeń gazów (silniki elektryczne wentylatorów powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym).

Instalacja oświetlenia elektrycznego składów butli na gazy palne powinna odpowiadać obowiązującym normom dla pomieszczeń niebezpiecznych ze względu na możliwość wybuchu. Pomieszczenia takie powinny mieć instalacje i urządzenia elektroenergetyczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym muszą obowiązkowo posiadać tabliczkę znamionową, na której umieszcza się podstawowe dane, a wśród nich numer identyfikacyjny urządzenia i typ urządzenia zaczynający się od oznaczenia literami Ex określającymi rodzaju wykonania. Instalacja elektryczna jest niekonieczna, jeśli nie zachodzi potrzeba korzystania z magazynu w porze nocnej.

Pracodawca jest obowiązany wyposażyć stanowiska pracy związane z magazynowaniem, napełnianiem i rozprowadzaniem butli z gazem płynnym w podręczny sprzęt gaśniczy. Składy butli z gazami palnymi powinny być zaopatrzone w odpowiednie piorunochrony oraz we właściwy sprzęt przeciwpożarowy.

Butle z gazami płynnymi o pojemności do 11 kg gazu powinny być składowane w pozycji stojącej, nie więcej niż w trzech warstwach. Wymóg ten nie dotyczy składowania butli z gazem o pojemności do 11 kg w kontenerach lub na paletach.

Zabronione jest magazynowanie butli z gazem płynnym w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, pomieszczeniach, w których znajdują się studzienki, otwory kanalizacyjne lub inne niewentylowane zagłębienia, w pomieszczeniach do przechowywania produktów żywnościowych, w składach materiałów wybuchowych, łatwo palnych lub żrących, kotłowniach, hydroforniach i węzłach cieplnych, a także w garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.

Zabrania się napełniania gazem płynnym butli, których stan techniczny nie odpowiada wymaganiom bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności butli: do gazu innego niż ten, na który butla jest przeznaczona, bez wymaganego oznaczenia, z nieczytelnymi lub nieprawidłowymi oznaczeniami, po upływie terminu badania okresowego, z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem, z uszkodzeniami powierzchni, poddanych działaniu płomieni, wyposażonych w zawory, których konstrukcja umożliwia demontaż zaworu w celu przeprowadzenia naprawy.

Przechowywanie materiałów palnych oraz wykonywanie prac z ogniem otwartym w odległości do 10 m od magazynów i 20 m od zadaszonych składów gazów palnych jest zabronione. Butle z gazami palnymi należy przechowywać w miejscach przeznaczonych wyłącznie do tego celu przeznaczonych, zlokalizowanych w odległościach nie mniejszych niż:

1) 20 m od budynków produkcyjnych i magazynowych;

2) 50 m od budynków mieszkalnych;

3) 100 m od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Butle z gazami palnymi w ilości do 10 szt., w przypadkach uzasadnionych technologicznie, można sytuować przy ścianach budynków produkcyjnych i magazynowych, pod warunkiem, że są to ściany pełne o minimalnej odporności ogniowej 60 minut.

Prace związane z napełnianiem, przechowywaniem i rozprowadzaniem gazu płynnego oraz konserwacją urządzeń technologicznych mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Pracodawca jest zobowiązany do opracowania na podstawie r.b.h.g.p. oraz innych przepisów o bhp, mających zastosowanie przy stosowaniu gazu płynnego, szczegółowych instrukcji zakładowych dla poszczególnych prac, pomieszczeń i stanowisk pracy, jak również instrukcji sposobu postępowania w razie zagrożeń związanych z awarią instalacji. Pracodawca powinien zapoznać pracowników z tymi instrukcjami i egzekwować ich przestrzeganie.

Edward Kołodziejczyk