Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 97 § 1 k.p.). Pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny (art. 282 § 1 pkt 3 k.p.). Szczegółowe regulacje dotyczące treści świadectwa, sposobu jego wydawania i prostowania zawiera rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Projektowane zmiany mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Zmiany te mają wyłącznie porządkowy charakter. Mają one na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych do kodeksu pracy ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 36, poz. 181). Ustawa ta weszła w życie z dniem 21 marca 2011 r.

Powyższa ustawa zmieniła brzmienie art. 97 § 1ˡ k.p. oraz wprowadziła nowy § 12 i 13 do art. 97 k.p.

W poprzednim stanie prawnym pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązywał kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca był zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, ale tylko na jego żądanie.

Od 21 marca 2011 r. obowiązują następujące zasady w zakresie wydawania świadectwa pracy, w przypadku gdy pracodawca kontynuuje zatrudnienie pracownika na podstawie terminowych umów o pracę:

1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 1 i 11 k.p.);

2. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 97 § 11 k.p. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

3. Pracownik, o którym mowa w art. 97 § 11 k.p., może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

W związku z powyższymi zmianami proponuje się nadanie nowego brzmienia § 2 rozporządzenia. Tak jak dotychczas pracodawca będzie wydawał świadectwo bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie. W ust. 2 proponuje się następujące terminy, w których pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy:

1) w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy – w przypadku gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz w przypadku gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu;

2) w dniu upływu terminu 24 miesięcy – w przypadku gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy;

3) w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika, który pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Powyższe zmiany wymagają też zmiany części treści załącznika do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy dotyczącej sposobu wypełniania świadectwa pracy. W sytuacji, gdy pracodawca wyda – na żądanie pracownika – świadectwo pracy za zakończony okres zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę, a następnie z upływem 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów, jest zobowiązany wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy za wszystkie okresy zatrudnienia, obejmujące również okres, za który wydał już świadectwo pracy, powinien wykazać ten okres ponownie i poinformować o wcześniej wydanym świadectwie pracy i podstawie jego wydania.

dr Magdalena Rycak

kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/