Przy rozbudowie zakładu pracy pracodawca jest równocześnie inwestorem. Prawo budowlane nakłada na niego szereg obowiązków, w szczególności zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienie opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” („Plan bioz”) oraz prawidłowego wykonania i odbioru robót budowlanych. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a za takie uważa się np. funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego lub mistrza są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
Pracodawca powinien wiedzieć, że od projektanta ma prawo wymagać m.in. sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. Ta informacja powinna być uwzględniona w „Planie bioz”, który przed rozpoczęciem budowy, ma obowiązek sporządzić kierownik budowy.

„Plan bioz” na budowie sporządza się, jeżeli charakter budowy, organizacja lub miejsce prowadzenia robót stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, porażeniem prądem przy prowadzeniu robót w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. „Plan bioz” powinien być również sporządzony, jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Szczegółowe wymagania dotyczące informacji, jaką obowiązany jest opracować projektant oraz „Planu bioz” opracowywanego przez kierownika budowy zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy pr. bud. zalicza m.in. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi, organizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bhp. Jest on także zobowiązany podjąć działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym oraz wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia. Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kierownik budowy (robót) jest ponadto obowiązany umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę (pracodawcę) obowiązek poddawania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu technicznego elementów budynku, instalacji i urządzeń narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, oraz co najmniej raz na 5 lat instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Opracowanie: Edward Kołodziejczyk