Nie można stosować zobowiązań wekslowych wobec pracowników. Takie działanie jest uznawane za niezgodne z prawem, a sam weksel za nieważny – mówią kategorycznie eksperci Organizacji. To stanowisko podziela zresztą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem przedstawicieli resortu obecna regulacja jest wystarczająca i dlatego nie ma potrzeby zmiany Kodeksu pracy.

 

W wyroku z 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że: „przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, sprzeciwiają się i wykluczają dopuszczenie weksli gwarancyjnych jako środka dodatkowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie potencjalnych szkód wyrządzonych przez pracownika w mieniu pracodawcy”. Dlatego weksle te są nieważne z mocy samego prawa.

 

Pracodawcy RP zwracają uwagę na to, że zakaz stosowania weksli wynika z art. 300 k.p., zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. – Posługiwanie się wekslem jest sprzeczne z funkcją ochronną prawa pracy, w tym z art. 18 k.p. – podkreślają eksperci Pracodawców RP. Przeciwko stosowaniu tej formy zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika przemawia również wyraźne uregulowanie w Kodeksie pracy kwestii odpowiedzialności materialnej. – Wątpliwości wzbudza także poselski pomysł wpisania zakazu stosowania zobowiązań wekslowych do podstawowych zasad prawa pracy, które pełnią funkcję kierunkowych wytycznych w tej dziedzinie – mówią eksperci Organizacji.

 

– Zdarzające się przypadki stosowania weksli wobec pracowników są karkołomną próbą zabezpieczenia swojego majątku przez pracodawcę – podkreślają Pracodawcy RP. Trudno się temu dziwić, bowiem – jak wynika z raportu przygotowanego przez Pracodawców RP oraz Euler Hermes z 2012 r. – aż 78% firm w Polsce jest okradanych i oszukiwanych przez pracowników. W samym handlu detalicznym straty finansowe przedsiębiorców z tego tytułu wyniosły ponad 1,7 mld zł. Według Światowego Raportu o Kradzieży w Handlu Detalicznym zajmujemy pod tym względem wstydliwe trzecie miejsce w Europie. – Z uwagi na skalę zjawiska konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które je ograniczą. Mamy nadzieję, że posłowie dostrzegą również ten problem i zamiast skupiać działania legislacyjne jedynie na skutkach, spróbują także wyeliminować ich przyczynę – kończą eksperci Organizacji.