Od stycznia 2011 r. obowiązuje zakaz dyskryminacji osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub tzw. "samozatrudnionych".

Zakaz wprowadza ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca musi przestrzegać zasad równego traktowania wobec osób, które są zatrudnione na podstawie np. umowy-zlecenia. Odmienne traktowanie ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność wiek czy orientację seksualną może być podstawą do zasądzenia odszkodowania na rzecz dyskryminowanego. Jednak w określonych przypadkach pracodawca ma prawo traktować podwładnych w różny sposób np. gdy pod uwagę brany jest wygląd zewnętrzny.

W skardze o odszkodowanie zleceniobiorca musi jedynie uprawdopodobnić, że był dyskryminowany. Natomiast ciężar udowodnienia braku dyskryminacji leży po stronie firmy. Pracodawcy powinni zatem rozważnie przyznawać dodatkowe urlopy czy wyższe wynagrodzenie poszczególnym zleceniobiorcom, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji.

Redakcja SPPiUS WKP