Od 28 listopada 2011 r. obowiązuje rozporządzenie z 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 256, poz. 1536).

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków z PFRON na usuwanie szkód w miejscach pracy osób niepełnosprawnych, odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Środki przysługują też na pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi, dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dokumenty o wsparcie należy składać w oddziale PFRON właściwym ze względu na prowadzenie działalności.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl