22 grudnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmianie podlegają przepisy dotyczące szczególnych obowiązków i uprawnień pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – zwrotu kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, znosząc: zawężające określenie kręgu zatrudnianych osób niepełnosprawnych, w związku z zatrudnieniem których pracodawca może otrzymać zwrot kosztów (m.in. adaptacji pomieszczeń dostosowującej do potrzeb niepełnosprawnych) oraz wymóg skierowania do pracy niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a także powstania niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia.

Miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego uzależnia się obecnie jedynie od wykazania wzrostu netto zatrudnienia ogółem, rezygnując z drugiego z istniejących dotychczas wymagań – wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Ponadto możliwość zwrotu kosztów obejmuje nie tylko, jak obecnie, koszt zatrudnienia pracowników pomagających w pracy pracownikowi niepełnosprawnemu (w zakresie ułatwienia komunikowania się z otoczeniem, a także wykonywania czynności niemożliwych lub trudnych do wykonania na stanowisku pracy), lecz także kosztów szkolenia tych osób, wprowadzając limit do 100 proc. wydatków, nie więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia. Dla pracodawcy prowadzącego zakład chroniony zwrot kosztów będzie mógł obejmować budowę lub przebudowę związaną z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu (dotąd – budowy i rozbudowy pomieszczeń).

W zakresie szkoleń osób niepełnosprawnych refundacja z PFRON–u, na wniosek pracodawcy, wyniesie 70 proc. kosztów (obecnie 80 proc.) nie przekraczając dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.